შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოს შემცირება სასამართლოს მიერ