გადახდისუუნარობის სამართლის სახელმძღვანელო

გადახდისუუნარობის სამართლის სახელმძღვანელო

,,გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების საფუძვლები „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით”.
სახელმძღვანელო, რომელიც მომზადდა მიმდინარე წლის 1 აპრილს ძალაში შესული კანონის მიხედვით, ჩვენი ფირმის მმართველი პარტნიორის, ასოცირებული პროფესორის, სერგი ჯორბენაძის თანაავტორობით.
პროექტი მხარდაჭერილია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის (GIZ-ის) მიერ გადახდისუუნარობის სისტემის რეფორმის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში.